top of page

Laboratòrios didàticos

S’esperièntzia e s’entusiasmu nostru sunt a disponimentu pro s’organizatzione de laboratòrios didàticos apropiados e adatados a sas esigèntzias de sas iscolas. Temas printzipales: connoschèntzia de su territòriu, s’Agenda 2030 e sos 17 obietivos de isvilupu sustenìbile, atividates in sa natura e cun sa natura.

 

Inoghe suta unos cantos laboratòrios chi proponimus:

santa lucia sfumatire drone1.jpg

LABORATÒRIU

SANTA LUCIA, IL BORGO E IL SISTEMA COSTIERO

Obietivu: connoschèntzia de su padente e de su sistema costerinu.
Dae su 2015 su Ceas, in s’istrutura sua, òspitat una mustra micològica permanente cun ispètzies de su mundu intreu. B’at, in prus, una mustra in contu de rocas, fòssiles, insetos, e fotografias de su territòriu de Thiniscole. S’intrutura nch’est in intro de una pineta losana in ue est possìbile a fàghere unas cantas atividades in s’abertinu. De prus, dae cue est possìbile a nche lòmpere cun fatzilidade a sa praja.​

Laboratòriu: si proponet unu laboratòriu cun base operativa in s’istrutura de su Ceas ma cun atividades pro su prus fatas in foras cunforma a sa pedagogia de s’iscola in su padente. Bida s’edade prus chi non giòvana de sos pitzinnos, sas atividades ant a èssere pro su prus lùdicas e de iscoberta de sa natura e de s’ambiente de su logu: padente, praja, mare, logos paulesos e cultura de su bidditzolu marinu.

Est possìbile a mandigare in s’istrutura de su Ceas cun su sacapane dae domo. A concruos de sos laboratòrios b’at possibilidade de permanèntzia in s’istrutura de su Ceas, inghiriada dae sa pineta e frunida de parcu giogos.

Pg  per lab spiaggia e Punta Artora.jpg

LABORATÒRIU

L’AMBIENTE MARINO COSTIERO, PASSEGGIATA A PUNTA ARTORA

Obietivu: connòschere s’ambiente marinu, sas conchìllias e sa Posidònia otzeanica. Atividade motòria cun su trekking lèbiu in Punta Artora, connoschèntzia de sas essèntzias printzipales de sas matas mediterràneas e de sa geologia de su logu.

Laboratòriu: a mangianu proponimus unu trekking in Punta Artora, conca a su faru betzu de Capu Cuminu, dae ue si podet bìdere unu panorama galanu de sa costera.
In sa passigiada s’ant a pòdere osservare sas tupas e s’at a pòdere faeddare de sa gènesi de sas rocas granìticas.

 

Pro su pràndiu proponimus duas possibilidades: merenda in sas dunas o in sa sede de su Ceas cun màndigu dae domo.

Dies e oràrios los amus a cuncordare.
In su Ceas si podent finamentas fàghere festas cun impatu limitadu e sena impreu de plàstica.

Pg Lab Monte AlboPunta Cupetti.jpg

LABORATÒRIU

IL MONTE ALBO - PUNTA CUPETTI - IL BOSCO: GEOLOGIA E BIODIVERSITA’

Obietivu: connoschèntzia de su monte, de sa geologia e de sa biodiversidade sua. Atividade educativa e motòria in s’abertinu.

Laboratòriu: Su Monte Arvu presentat àreas de grandu importu naturalìsticu, bene amparadas e cun ispètzies floro-faunìsticas de primore. Sos iscenàrios ofertos sunt prus chi non galanos e tenent unu grandu potentziale de atratzione naturalìsticu, archeològicu e ispeleològicu.

S’itineràriu comintzat dae S’Ulidone artziende·nche a Punta Cupetti (1029 metros), unu de sos prus artos cùcuros de su monte. Su percursu no est dificultosu e rugrat un’ambiente càrsicu tìpicu. Dae Punta Cupetti, in dies netas, si podet ammirare unu panorama chi aunit sa costera a sas partes de intro. In su paris b’at cuiles antigos e pinnatos, dimora traditzionale de sos pastores sardos. In sos campos in cuota b’at finemantas matzas de Santolina corsica, endemismu sardu-corsu. Ùrtima tapa in su padente de s’Ulidone cun esertzìtzios de cuntemplatzione.

In s’escursione amus a àere manera de nch’intrare mègius in chistiones geològicas, botànicas, faunìsticas e culturales.

118749162_2748929378724100_5916147421224263385_n.jpg

LABORATÒRIU

MONTE LONGU E IL PORTO DI LA CALETTA: PROCESSI NATURALI E CULTURALI

Obietivu: connoschèntzias de sos protzessos naturales e culturales chi ant modelladu su logu abitadu. Atividade educativa e motòria in s’abertinu.

Laboratòriu: Monte Longu rapresentat unu puntu panoràmicu e didàticu pro sa descritzione de totu sos elementos morfològicos chi caraterizant sa costera, su paris e su riu de Thiniscole cun possibilidade de si nch’acarare fintzas a su paris alluvionale de su riu Pasada. Su portu e s’istòria sua sunt de grandu importu pro contare sa nàschida e s’isvilupu de sa fratzione de Sa Marina (La Caletta).

S’itineràriu comintzat dae su portu de Sa Marina conca a s’andeju pro Monte Longu, simple e de belle 40 minutos. Lòmpidos a cùcuru, cosa chi partzit sos duos bacos idrogràficos, si podent ammirare sos duos paris alluvionales de su riu Thiniscole e de su riu Pasada, e gasi etotu fintzas unu tretu mannu de costera orientale. Custu puntu panoràmicu est de grandu agiudu pro sa descritzione de sas unidades morfològicas de su paesàgiu e pro sa descritzione de sos protzessos naturales. A sa torrada amus a bisitare su portu.

In s’escursione amus a àere manera de nch’intrare mègius in chistiones geològicas, botànicas, faunìsticas e culturales.

prejone e s'orcu.JPG

LABORATÒRIU

TRA NATURA E ARCHEOLOGIA: MONTE ALBO E PREJONE ‘E S’ORCU

Obietivu: Atividade educativa e motòria in s’abertinu. Iscoberta de sas rocas carcàreas de su Monte Arvu, de sa fàuna e de sa flora sua. Aprofundimentu e connoschèntzia de sa gruta archeològica de Sa Prejone ‘e S’Orcu.

Laboratòriu: su Monte Arvu tenet elementos naturalìsticos prus chi non de importu, ma fintzas sitos archeològicos de interessu mannu.

Pro su die de sa essida proponimus, a mangianu, un’escursione pro bisitare sa gruta archeològica de Sa Prejone ‘e S’Orcu, cun dificultade mesana e cun durada de belle 3 oras. Pro nch’intrare a sa gruta a sos istudiantes los amus a partzire in grupos minores.

Pro su pràndiu amus a torrare a sa sede de su Ceas in Santa Luchia in ue sos pitzocos s’ant a pòdere mandigare sa merenda batida dae domo. Pustis pràndidu s’at a pòdere bisitare sa mustra de sas conchìllias e sa de sos furros de carchina de su Monte Arvu.

De prus, at a pòdere èssere possìbile un passigiada in su bidditzolu de sos piscadores de Santa Luchia e in tretos de sa Turre costerina.

Pro s’essida cussigiamus sos perìodos atonginu, ierrile e beranile.

Pg per lab Ususule.jpg

LABORATÒRIU

TRA I BOSCHI SECOLARI E LE SORGENTI DEL MONTE ALBO - USUSULE

Obietivu: Atividade educativa e motòria in s’abertinu. Iscoberta de sas rocas carcàreas de su Monte Arvu, de sa fàuna e de sa flora sua. Aprofundimentos in contu de padentes e mitzas.

Laboratòriu: su Monte Arvu tenet elementos naturalìsticos prus chi non de importu, padentes, mitzas e benas suterràneas de interessu mannu.

Su die de s’essida proponimus, a mangianu, un’escursione in intro de su padente de èlighes finas a nche lòmpere a sa crèsia de Nostra Sennora de sa Salute. Pustis pasados torramus a caminare conca a su càntaru de Usùsule inghiriadu dae àrbores mannos.

Amus a dare informatziones de agiudu pro s’atividade escursionìstica cun cussìgios e pràticas bonas in su monte e in su padente.
Dificultade mesana, durada de belle 5 oras.
Su pràndiu l’amus a fàghere in su padente cun merenda batida dae domo.

Pro s’essida cussigiamus sos perìodos atonginu, ierrile e beranile.

IMG_20221128_213556_522.jpg

LABORATÒRIU

GANA ’E GORTOE: LA GROTTA, LA SUA STORIA E I SUOI ABITANTI

Obietivu: Educare a sa connoschèntzia e a su rispetu de s’ambiente ipogeu.
Sa gruta de Gana ‘e Gotoe est unu situ naturalìsticu de importu. Est cosa belle ùnica su de bi pòdere intrare dae intro de su tzentru abitadu de Thiniscole. Mancari custu, fintzas oe la connoschimus in cunditziones prus chi non bonas amparende in intro ispeleotemas e ispètzies grutajas cun grandu biodiversidade e interessu conservatzionìsticu.
Sa gruta tenet un’importu suo fintzas pro su chi pertocat sa fàuna cun sa presèntzia de paritzas ispètzias endèmicas che a su geotritone de su Monte Arvu, anfìbiu esclusivu de su monte omònimu e chi cumparit in su logo de su Ceas.

Laboratòriu: bìsita ghiada in intro de sa gruta. Sa bìsista est de tipu ispeleològicu e tocat a si bestire cun cartzones longos e istivales (o cun botas de càmbiu). Cheret chi iscamus dae comintzu chi est possìbile a nos imbrutare de ludu e chi nos amus a infùndere sos pees sende chi tocat a caminare in sa càscia de su riu. Comente Ceas amus a pònnere a disponimentu sos cascos cun sas lughes. Sa bìsita est simple. pro motivos pràticos, a sa gruta b’amus a intrare a grupos de 15 (un’ora pro grupu).
De prus, at a èssere possìbile sa bìsita a su caminu de Monte Idda de Thiniscole, a Sa ‘Untana e su “Giardino dei pensieri”.

Letzione in intro de sa gruta e bìsita ghiada. Dies e oràrios los amus a pòdere cuncordare.

Galleria

bottom of page