top of page

Progetos regionales

DSC09174.JPG

Annu 2021

Bandu regionale pro progetos de educatzione a s’isvilupu sustenìbile dae parte de entes tìtulares de unu Ceas acreditadu e/o tzertificadu cunforma a sa Determinatzione dirigentziale 1557/12 de su 26/01/2017 e a sa Determinatzione 16103/467 de su 05/07/2021 (Dgr 40/11 de su 14/10/2021 . Allegadu A1). Intituladu “Siniscola verso l’obiettivo 15

Annu 2021

Bandu regionale pro su finantziamentu de progetos pro su megioru de sas capatzidades de comunicatzione de sos Ceas de sa Sardigna indiritzadu a sos Entes pùblicos titulares de unu Ceas acreditadu o mancu. Intituladu “Il Ceas in rete”.

IMG_20210723_180701.jpg
IMG_20210818_085937_1.jpg

Annu 2020-2021

Bandu regionale pro su cofinantziamentu de progetos de educatzione ambientale in contu de amparu e de recùperu de benes comunes, intituladu “Sentiero Monte Idda”. Cun custu progetu, in acòrdiu cun s’amministratzione comunale, assòtzios locales e tzitadinos, amus torradu a Thiniscole s’andeju betzu de Monte Idda. Est unu logu inghiriadu dae sa natura pro bi pòdere passigiare cun paghe e assussegu a pagu tretu dae su tzentru abitadu.

Annu 2019-2020

Bandu regionale pro su cofinantziamentu de progetos de educatzione ambientale intituladu “Cambiando la rotta del cambiamento”. Cun custu progetu amus bidu sos temas de sos 17 obietivos de isvilupu sustenìbile intrende·nche a s’allega de sos mudamentos climàticos. Amus bidu custas temàticas in pare cun pitzinnos de sas iscolas maternas e cun sa tzitadinàntzia pro favorèssere istiles de vida noos e prus sustenìbiles in contu de consumos, impreu de sas resursas e de raportu cun s’ambiente naturale.

Convegno sulle piccole isole 22.jpg
Delimitazione dune 2019.jpg

Annu 2017-2018

Bandu regionale pro su cofinantziamentu de progetos de educatzione ambientale intituladu “Salviamo le dune di Capo Comino”.

Annu 2015

Bandu regionale “Zoumate. Zone umide: ambiente, tutela, educazione”. Atzione finantziada dae su ministeru de s’Ambiente e de s’Amparu de su territòriu e de su mare, istrategia natzionale pro sa biodiversidade: initziativas de ativatzione de su turismu sustenìbile. Progetu intituladu “Alla scoperta dello stagno di Graneri”. In custa atzione amus postu in parte 50 pitzinnos pro mèdiu de unu percursu educativu in contu de areas ùmidas, comintzende dae sas de Thiniscole e de Pasada. Amus aprontadu unos cantos addòbios in àula cun su fotògrafu naturalista Domenico Ruiu, autore de libros de sa fàuna isulana. A pustis amus fatu una bìsita didàtica a s’istagnu de Graneri in Thiniscole e a su de Pasada. Sos traballos los amus serrados cun s’eventu finale in su parcu de Molentàrgius in Casteddu, in ue amus presentadu sas atividades nostras.

ZOUMATE CEAS S.LUCIA 13.05 (71) DAGA.JPG
I sapori della nostra terra.JPG

Annu 2014

Bandu regionale pro su cofinantziamentu de progetos de educatzione ambientale intituladu “I sapori della nostra terra”. Sensibilizatzione pro su consumu de produtos locales a Km 0 pro torrare a iscobèrre sos sabores de unu tempus. Aprontu de s’ortu e de un’ortu sinèrgicu. Laboratòrios cun mannos e pitzinnos. Percursu de progetatzione partetzipada cun sos àteros Ceas de sa Provìntzia de Nùgoro.

Annu 2013

Bandu regionale pro su cofinantziamentu de progetos de educatzione ambientale intituladu “La città che vorrei”. In su progetu b’aiat unas cantas atziones: dae sa creatzione de una tzitadinàntzia ativa chi progetat sos ispàtzios comunes de sa tzitade pròpia a sos laboratòrios didaticos e seminàrios cun pitzinnos e mannos pro acrarire s’arriscu idrogeològicu e sa preventzione.

DSC09174.JPG
IMG-20221018-WA0013.jpg

Annu 2012

Bandu regionale pro su cofinantziamentu de progetos de educatzione ambientale intituladu “I percorsi dell’acqua

Annu 2012

Progetu pro s’istruturatzione a nou de sa sede de su Ceas de Santa Luchia cun critèrios de sustenibilidade.

IMG_20210723_180353.jpg
DSCF1983.JPG

Annu 2011

Bandu regionale pro su cofinantziamentu de progetos de educatzione a s’ambiente e a sa sustenibilidade intituladu “MARENOSTRUM - conoscere il mare per rispettarlo”. Intre sas atividades: educatzione ambientale in sas iscolas; ideatzione de pannellos informativos postos a pustis in sas prajas printzipales de Thiniscole.

Annu 2010

Bandu regionale pro su cofinantziamentu de progetos de educatzione a s’ambiente e a sa sustenibilidade intituladu “Alla riscoperta del territorio”. Amus fatu cursos de educatzione ambientale in sas iscolas elementares ponende in parte belle 200 alunnos. A minudu amus aprofundidu sas connoschèntzias de su mundu ipogeu.

IMG_20210708_094108.jpg
IMG-20221101-WA0043.jpg

Annu 2010

Bandu regionale pro su cofinantziamentu de progetos de educatzione a s’ambiente e a sa sustenibilidade intituladu “La biodiversità come opportunità economica sostenibile” cun su Comunu de Thiniscole ente proponente e cun sa Provìntzia de Nùgoro e su Comunu de Pasada cofinantziadores. Partner progetuales sos àteros Ceas de sa Provìntzia de Nùgoro, s’agentzia regionale Laore e sas iscolas de su territòriu. Su progetu l’ant classificadu comente primu in sa graduatòria regionale.

Annu 2008

Bandu regionale pro su cofinantziamentu de istrumentos e progetos pilota pro sa sustenibilidade ambientale cun sa Provìntzia de Nùgoro comente ente proponente. In su progetu, intituladu “Verso un futuro eco-efficiente”, b’at àpidu unu percursu didàticu in intro de su Ceas cun temas in contu de rispàrmiu energèticu e ìdricu. Semper in intro de su progetu, in s’istrutura de su Ceas, amus installadu unu pannellu fotovoltàicu e un’impiantu de fitodepuratzione.

P5130191.JPG
capo comino pano.jpg

Ghennàrgiu - lampadas 2008

Ideatzione e progetatzione de su caminu naturalìsticu de sas dunas de Capu Cuminu de Thiniscole, in intro de su Sic Bèrchida Bidderosa. Monitoràgiu periòdicu pro s’iscumprou de s’ecosistema; istùdiu de sa fàuna e de sa flora presente; valutatzione e osservatzione costante pro averguare sos efetos de s’apètigu. Finantziadu dae sa Provìntzia de Nùgoro.

bottom of page